Vedtægter

§ 1.
Navn: Foreningens navn er RINGE FÆLLESANTENNEFORENING, Ringe, og dets hjemsted er Ringe.
Formål: Foreningens formål er ved hjælp af fællesantenneanlæg at skabe bedst mulige modtageforhold for tv og andre tjenester til fordel for medlemmerne.

Medlemskab: § 2.
stk. 1 Enhver grundejer/lejer i Ringe, som efter bestyrelsens skøn hører under det
naturlige forsyningsområde, kan optages som medlem medmindre optagelsen strider mod foreningens tarv.
En tilslutning til fællesantenneanlægget omfatter alene medlemmets egen beboelse og husstand. Skal andre beboelsesenheder udenfor medlemmets husstand tilkobles nettet, skal dette ske ved særskilt tilslutning, ligesom der skal betales særskilt tilslutningspris og kontingent.

stk. 2 Nye medlemmer betaler den tilslutningsafgift, der til enhver tid er gældende.
Udmeldelse skal ske med løbende måned plus 3 måneders varsel.

stk. 3 Ved for sen betaling pålægges et gebyr. Størrelsen af dette fastlægges af bestyrelsen.
Gebyr for åbning/lukning fastlægges ligeledes af bestyrelsen, ligesom gebyrer for serviceydelser i øvrigt fastsættes af bestyrelsen.
Der vil blive udsendt 1 rykker, og er der ikke betalt herefter, vil der blive lukket med det samme.
Ethvert medlem er pligtigt til selv at påse, at indbetaling af det fastsatte kontingent m.v. foretages korrekt, og er forpligtet til ved flytning at afmelde eventuel automatisk betalingsoverførsel.

stk. 4 Medlemmets solidariske forpligtelse overfor foreningen består dog fortsat.
Fornyet tilslutning til anlægget gøres afhængig af betaling af alle skyldige beløb med påløbne renter samt udgifterne til afbrydelse og tilslutningen.

stk. 5 Institutioner og lignende, som ifølge deres natur ikke kan være medlem, kan dog blive tilsluttet foreningen på de vilkår, som bestyrelsen bestemmer.

stk. 6 Informationer kan søges på foreningens hjemmeside. Ethvert medlem har selv ansvaret for at holde sig orienteret om tiltag i foreningen.

stk. 7 Et medlem, der ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes eller udmeldes, afbrydes tilslutningen til nettet.
Eksklusion / udmeldelse fritager ikke medlemmet for indbetaling af beløb vedkommende har forpligtet sig til at betale. Eksklusion / udmeldelse berettiger ikke til at få udbetalt nogen andel af foreningens formue eller at få forudbetalt kontingent tilbagebetalt.

Rettigheder: § 3.
stk. 1 Generalforsamlingen kan i hvert enkelt tilfælde bemyndige bestyrelsen til at
træffe foranstaltninger til levering af tv-signaler eller andre tjenester og fastsætte nærmere regler derfor.

stk. 2 Det er bestyrelsens ansvar, at sammensætte udvalget i de forskellige TV- pakker, så det i videst muligt omfang dækker bredt og opfylder gennemsnitlige seervaner, samt efter hvad der er muligt i forhold til krav fra udbyderen af TV-signalet.

stk. 3 Indføringer fra hovedledninger til første stik betales af det enkelte medlem. Installationen og reparation i øvrigt m.v. må kun udføres af den af foreningen godkendte installatør, der servicerer foreningens anlæg og med godkendte materialer.

stk. 4 Et medlem, der foranlediger eller foretager tekniske indgreb eller ændringer i Ringe FællesAntenneforenings net, kan økonomisk drages til ansvar og ekskluderes af foreningen.
Foreningen sørger for at driften bliver så regelmæssig som muligt, men påtager sig intet ansvar for utilfredsstillende kvalitet af hverken signaler eller andre tjenester.
Foreningen forbeholder sig ret til (i kortest mulig tid) at afbryde driften af anlægget af hensyn til reparation eller udvidelse af dette. Bestyrelsen eller dennes befuldmægtigede har ret til adgang i medlemmernes ejendomme for at udøve kontrol med de til installationerne hørende ledninger.

stk. 5 Foreningen har ret til at anbringe fordelerskabe ved hver parcelhusgrund ved skel og til at foretage fornøden opgravning på medlemmernes grunde uden erstatning eller, ved sammenbyggede ejendomme, at lade gennemføringer foretage.
Reetablering foretages af foreningen.

Kapitalgrundlag / Hæftelse: § 4.
Foreningens kapital fremskaffes ved tilslutningsafgifter og abonnements-
ydelser samt ved optagelse af lån. Foreningen hæfter kun for sine
forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Regnskabsforhold: § 5.
stk. 1 Bestyrelsen skal aflægge årligt regnskab. Regnskabsåret er fra den 1. januar
til den 31. december.

stk. 2 Overskuddet benyttes efter bestyrelsens bestemmelser, dog kan ingen del af det årlige overskud udbetales til medlemmerne, men skal udelukkende benyttes til anlæggets formål. Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen og revisionen, og det skal af bestyrelsen forelægges på den ordinære generalforsamling.

stk. 3 Bestyrelsen kan antage lønnede medarbejdere til udførelse af opgaver med administration m.m.

Generalforsamlingen: § 6.
stk. 1 Generalforsamlingen, som består af medlemmer, har en øverste myndighed
i alle foreningens anliggender, jf. dog § 3, stk. 2.

stk. 2 Foreningen ledes af en bestyrelse på maksimalt 7 medlemmer.

stk. 3 Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/5 af medlemmerne forlanger det. I sidste tilfælde skal bestyrelsen underrettes om forhandlingsemner mindst 14 dage før der indkaldes til generalforsamlingen. 1/5 beregnes af den på sidste afholdte generalforsamling givne meddelelse om antal af medlemmer.

stk. 5 Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse i et lokalt uge- eller dagblad.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter i hvert fald følgende punkter:

Pkt. 1 Valg af dirigent.
Pkt. 2 Beretning ved formanden.
Pkt. 3 Regnskab ved kassereren.
Pkt. 4 Forelæggelse af næste års budget.
Pkt. 5 Indkomne forslag.
Pkt. 6 Vedtagelse af honorar til formand og kasserer.
Pkt. 7 Vedtagelse af næste års kontingent.
Pkt. 8 Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.
Pkt. 9 Valg af offentlig godkendt revisor samt 2 kritiske revisorer valgt af og blandt medlemmerne.
Pkt. 10 Eventuelt.

stk. 6 Kun de på dagsordenen opførte punkter kan behandles og afgøres på generalforsamlingen.
Medlemmer, som ønsker noget emne behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt give meddelelse herom til formanden senest 4 dage efter indvarsling.

stk. 7 Forhandlingerne ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, hvem det påhviler at konstatere at generalforsamlingen er lovlig indvarslet samt om dens beslutningsdygtighed. Forhandlingerne føres til referat.

Afstemninger: § 7.
stk. 1 Ethvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen, uanset om han har flere ejendomme. Ethvert medlem, som på grund af sygdom eller bortrejse er forhindret i at komme til stede, kan afgive en skriftlig fuldmagt til et andet medlem, bestyrer eller vicevært med bemyndigelse til at afgive stemme for sig, men ingen deltager i en generalforsamling kan dog nogensinde afgive mere end 1 stemme foruden sin egen. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

stk. 2 På generalforsamlingen afgøres i øvrigt alle sager ved almindelig stemmeflerhed.

stk. 3 Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræves at mindst halvdelen af medlemmerne er mødt på generalforsamlingen og at 2/3 af de mødte stemmer for vedtagelsen. Hvis ikke halvdelen af medlemmerne er mødt, kan der indkaldes til en ny, ekstraordinær, generalforsamling med sædvanligt varsel og med samme dagsorden, og denne er da beslutningsdygtig uanset de mødtes antal og afgør spørgsmålet ved almindelig stemmeflerhed.

Valg: § 8.
stk. 1 Valg af bestyrelsen kan foregå ved skriftlig afstemning, og stemmesedler skal da være påført lige så mange navne, som der skal vælges medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen ved almindelig stemmeflerhed, idet dog 4 og 3 medlemmer er på valg hvert andet år.
Suppleanter vælges for 2 år, 1 hvert år.
Ved et bestyrelsesmedlems udtræden indtræder den først valgte suppleant i dennes sted og funktionsperiode.

stk. 2 Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær, alt for et år ad gangen, blandt bestyrelsens medlemmer.

stk. 3 Bestyrelseshvervet er ulønnet, dog betaler foreningen rejseudgifter og andre nødvendige udgifter i foreningens tjeneste.
Der ydes honorar til formand og kasserer. Honoraret skal hvert år vedtages på generalforsamlingen.

Tegningsret: § 9.
Bestyrelsen indgår med bindende virkning for foreningen de til driften fornødne aftaler og kontrakter, sørger for tilvejebringelse af de til driften nødvendige tekniske midler samt pengemidler, og er berettiget til på foreningens vegne at lade optage lån for hvilke alle medlemmer hæfter i.h.t. § 4 efter vedtagelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Til at tegne foreningen behøves alle bestyrelsesmedlemmers underskrifter, dog kan bestyrelsen bemyndige formanden til sammen med et andet medlem af bestyrelsen alene at tegne foreningen.
Ved optagelse af lån skal den samlede bestyrelse underskrive.

Formandens pligter: § 10.
Bestyrelsens bestemmelser tages ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende. Et mindretal er berettiget til at få sin motiverede opfattelse ført til referat.

Bestyrelsen: § 11.
Forekommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er
bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Opløsning: § 12.
stk. 1 Foreningens virksomhed ophører såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.

stk. 2 Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovligt indvarslet generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt 3/4 af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen vedtages af 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftligt med 8 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, gælder dette uanset antallet af fremmødte.
På den generalforsamling, hvor endelig ophævelse sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå foreningens afvikling.

stk. 3 Evt. overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling.
Ringe, den 3. september 1971.

Vedtægtsændringer foretaget 1977.
Vedtægtsændringer foretaget på ekstraordinær generalforsamling 1991.
Vedtægterne ændret ved ekstraordinær generalforsamling april 1998.
Vedtægterne ændret ved ekstraordinær generalforsamling april 2004.
Vedtægterne ændret ved ekstraordinær generalforsamling marts 2008.
Vedtægterne ændret ved ekstraordinær generalforsamling marts 2011.
Vedtægterne ændret ved ekstraordinær generalforsamling marts 2019.